Praktisch

Stopt u s.v.p. de jas, sjaal, muts, wanten en dergelijke van uw kind in de daarvoor bestemde luizenzak en hang de zak aan het haakje. Elk kind heeft een eigen haakje.
Wij verzoeken u bij het ophalen van u kind op de gang te wachten tot de deur opengaat. (zodra uw kind u ziet wil het direct naar u toe, maar zal nog even moeten blijven zitten)
Als iemand anders uw kind komt ophalen, meldt u dit dan ’s morgens aan de leidsters. Als zij niet op de hoogte zijn, moeten ze eerst contact met de ouder zoeken.
Let in verband met de veiligheid van de kinderen bij het komen en gaan goed op het sluiten van de buiten en tussendeur.

Als uw kind luiers draagt, zorgt u er dan s.v.p. voor dat er extra luiers in de zak aanwezig zijn.

Kleding

De kinderen spelen zowel binnen als buiten.  Zij moeten vrij kunnen spelen en niet gehinderd worden door mooie kleren of kleren die niet vuil mogen worden. Gemakkelijke en eenvoudige kleding is voor peuters dan ook het prettigst, ook met betrekking tot toilet bezoekjes. Wilt u zo vriendelijk zijn de jassen, dassen, tassen, laarzen e.d te voorzien van de naam van uw kind. Voor het beschadigen of wegraken van kleding, kan Wolkewietje geen verantwoording dragen.

Ziekte

In het belang van alle kinderen heeft Wolkewietje een aantal regels opgesteld met betrekking tot het wel of niet brengen van uw kind.

In verband met eventueel infectiegevaar is het bij bepaalde ziektes niet toegestaan uw kind naar het kinderdagverblijf te brengen. Wij realiseren ons dat dit voor u lastig kan zijn, maar rekenen op uw begrip.

In de onderstaande gevallen kan uw kind helaas niet naar het kinderdagverblijf komen.
· Alle besmettelijke kinderziektes
· Krentenbaard
· Hoge koorts 39,5
· Hoofdluis

Activiteiten

Buiten de gewone seizoenactiviteiten besteden we extra aandacht aan : Dierendag, Sintmaarten, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Koningsdag, Moederdag en Vaderdag. De verjaardagen van de leidsters en de laatste ochtend voor de zomervakantie hebben altijd een feestelijk tintje. Voor bijzondere ochtenden vragen we altijd uw medewerking.

Oudercommissie

Hallo wij zijn de oudercommissie van Wolkewietje.

Dit betekent dat wij als oudercommissie direct uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind behartigen en u als ouder zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind, maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen. Zo trachten wij dan ook de kwaliteit van het uitvoerend werk op de vestiging te bewaken, namens ouders invloed uit te oefenen op het beleid van het kindercentrum, de betrokkenheid van ouders te stimuleren, de communicatie tussen het personeel en ouders en tussen ouders onderling te bevorderen en eveneens de belangen te behartigen van de kinderopvanglocatie bij de centrale oudercommissie en de directie.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op het kindercentrum gevoerd wordt door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de oudercommissie advies uitbrengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de ondernemer, voedingsaangelegenheden en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden, beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten, vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van leden van de klachtencommissie en de wijziging van de prijs van de kinderopvang. Het reglement van de oudercommissie is verkrijgbaar bij de locatiecoördinator.

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan kunt u met de oudercommissie contact opnemen door e en email te zenden naar het oudercommissieadres: oudercommissie@wolkewietje-kinderopvang.nl.

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de oudercommissie dan kunt u contact opnemen via bovenstaand email adres.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en u in de toekomst van dienst te kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

De voorzitter van oudercommissie van Wolkewietje

Voor het reglement klik op onderstaande link.
Regelement voor oudercommissie

Klachten

Interne/externe klachtenregeling.
“Bent u tevreden vertel het een ander, heeft u een klacht vertel het ons”

Als een ouder ontevreden is over een werkwijze of andere zaken, wordt hij/zij verzocht dit
in eerste instantie aan de pedagogisch medewerker van de betreffende groep of de directie voor te leggen (dit is niet verplicht). Leidt dit echter niet tot een bevredigende afhandeling, dan kan er een klachten- of verbeter formulier worden ingevuld hetgeen op de locatie aanwezig is. Binnen een afgesproken termijn, worden klager, degene over wie geklaagd is en de directie schriftelijk en met redenen omkleed, in kennis gesteld van het oordeel.

Als de termijn overschreden wordt, worden de betrokken partijen (ook met reden) hierover ingelicht. De klager en beklaagde, worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden (schriftelijk of mondeling).  De klager en beklaagde mogen zich laten bijstaan.
Er bestaat altijd de mogelijkheid zich met klachten direct te wenden aan de interne klachtencommissie of zelfs aan de externe geschillen commissie , waaraan Wolkewietje zich verbonden heeft.
De directie leeft geheimhoudingsplicht na. Ze zorgt dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld (in geval er klachten behandeld zijn door de interne of externe klachtencommissie).

In dat verslag komen minimaal onderstaande zaken aan de orde:
· Een beknopte omschrijving van de regeling;
· De wijze waarop de directie de regeling onder de aandacht heeft gebracht;
· De samenstelling van de klachtencommissie
· De mate waarin de interne klachtencommissie haar werk heeft kunnen verrichten;
· Het aantal en de aard van de behandelde klachten;
· De strekking van de oordelen en de aanbevelingen gedaan door de verschillende
klachtencommissies.

klachtenprocedure

klachtenreglement-wolkewietje