Klachten

Interne/externe klachtenregeling.
“Bent u tevreden vertel het een ander, heeft u een klacht vertel het ons”

Als een ouder ontevreden is over een werkwijze of andere zaken, wordt hij/zij verzocht dit
in eerste instantie aan de pedagogisch medewerker van de betreffende groep of de directie voor te leggen (dit is niet verplicht). Leidt dit echter niet tot een bevredigende afhandeling, dan kan er een klachten- of verbeter formulier worden ingevuld hetgeen op de locatie aanwezig is. Binnen een afgesproken termijn, worden klager, degene over wie geklaagd is en de directie schriftelijk en met redenen omkleed, in kennis gesteld van het oordeel.

Als de termijn overschreden wordt, worden de betrokken partijen (ook met reden) hierover ingelicht. De klager en beklaagde, worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden (schriftelijk of mondeling).  De klager en beklaagde mogen zich laten bijstaan.
Er bestaat altijd de mogelijkheid zich met klachten direct te wenden aan de interne klachtencommissie of zelfs aan de externe geschillen commissie , waaraan Wolkewietje zich verbonden heeft.
De directie leeft geheimhoudingsplicht na. Ze zorgt dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld (in geval er klachten behandeld zijn door de interne of externe klachtencommissie).

In dat verslag komen minimaal onderstaande zaken aan de orde:
· Een beknopte omschrijving van de regeling;
· De wijze waarop de directie de regeling onder de aandacht heeft gebracht;
· De samenstelling van de klachtencommissie
· De mate waarin de interne klachtencommissie haar werk heeft kunnen verrichten;
· Het aantal en de aard van de behandelde klachten;
· De strekking van de oordelen en de aanbevelingen gedaan door de verschillende
klachtencommissies.

klachtenprocedure

klachtenreglement-wolkewietje