Oudercommissie

Hallo wij zijn de oudercommissie van Wolkewietje.

Dit betekent dat wij als oudercommissie direct uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind behartigen en u als ouder zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind, maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen. Zo trachten wij dan ook de kwaliteit van het uitvoerend werk op de vestiging te bewaken, namens ouders invloed uit te oefenen op het beleid van het kindercentrum, de betrokkenheid van ouders te stimuleren, de communicatie tussen het personeel en ouders en tussen ouders onderling te bevorderen en eveneens de belangen te behartigen van de kinderopvanglocatie bij de centrale oudercommissie en de directie.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op het kindercentrum gevoerd wordt door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de oudercommissie advies uitbrengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de ondernemer, voedingsaangelegenheden en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden, beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten, vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van leden van de klachtencommissie en de wijziging van de prijs van de kinderopvang. Het reglement van de oudercommissie is verkrijgbaar bij de locatiecoördinator.

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan kunt u met de oudercommissie contact opnemen door e en email te zenden naar het oudercommissieadres: oudercommissie@wolkewietje-kinderopvang.nl.

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de oudercommissie dan kunt u contact opnemen via bovenstaand email adres.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en u in de toekomst van dienst te kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

De voorzitter van oudercommissie van Wolkewietje

Voor het reglement klik op onderstaande link.
Regelement voor oudercommissie